-«Høl i håvve!»

Næringslivsavisa hadde nylig en artikkel med fokus på mikrobryggerienes rammevilkår i Norge.

-«Høl i håvve!»

Jon Gunnes, Venstres gruppeleder i bystyret i Trondheim, uttalte blant annet at det var «høl i håvve» at de små bryggeriene ikke fikk lov til å informere om sitt eget håndlagde øl på hjemmesidene sine, mens vi daglig blir bombardert av reklame for de store internasjonale bryggeriene via media.

Myndighetenes mange utfall mot den norske bryggerinæringen grenser til det parodiske, spesielt når man i praksis ser hva som skjer med f.eks Bryggeriforeningens nettsider. Ølsladdene på Drikkeglede illustrerer tydelig hvor idiotiske utslag en slik politikk gir. I Drammen har partiet Venstre slått et slag for sitt lokale bryggeri, Aass bryggeri, ved å legge inn informasjon om bryggeriets øl på sine nettsider.

næringslivsavisa

I artikkelen foreslås det flere tiltak for å gi mikrobryggeriene bedre levekår. Blant annet foreslås det å halvere alkoholavgiften for produksjon opp til 300.000 liter. Forbudet mot å omtale eget øl på egne nettsider foreslås også opphevet, og det tas til orde for å kunne dele ut smaksprøver av eget brygg og å kunne selge øl  direkte fra bryggeriet på søndager. – Dessuten er dette god ruspolitikk. Lokalt forankrede bryggetradisjoner skaper holdninger til alkohol som først og fremst handler om matglede og den gode smaken, sies det i artikkelen.

Ølportalen tok opp saken med noen av våre mikrobryggerier for å få deres syn på saken:

Geoffrey Jansen van Vuuren, Amundsen Bryggeri & Spiseri

Det er klart at en halvering av særavgiften på håndverksbrygg vil medføre en kostnadsreduksjon på ca. 9 kr pr liter øl. Dette vil komme både bryggeriene og kundene til gode. Informasjon om produktene på hjemmesiden burde være en selvfølge ikke bare for håndverksbryggerier, men bryggerier generelt.

Utdeling av smaksprøver og salg av øl fra eget bryggeri,:  denne problemstillingen har ikke vi da vi skjenker i restaurant og har bryggeriet i restaurant. At forslagene er i tråd med god alkoholpolitikk og at de fremmer god drikkekultur, er vi enige i.

Tom Kofoed, Kofoedbryggeriet Hvaler

Det å løse på alkohollovgivingen er jo bra. Det er jo vanskelig for små bryggerier å tjene noen penger dersom de forsøker å starte opp. Alkoholavgiften og MVA tar ca 50% av omsetningen. Det å ha et volum med redusert alkoholavgift vil stimulerer til at flere å tørre å starte i det små.

Det å kunne vise frem egne produkter på egne sider er jo veldig viktig. At dette ikke er lovlig i dag er for meg helt uforståelig. Det samme mener jo Bryggeriforeningen, som har jobbet med dette i flere år. For vår del er ikke salg på søndager nødvendig, men jeg kan forstå at det kan være viktig for andre.

Sverre O Øverby, Atna Øl AS

Dette er det jo ikke vanskelig å gi en meget positiv uttalelse på. Jeg er dessuten valg inn som Varaordfører i kommunen min for Venstre, og at Venstre fronter denne saken er helt topp i mine øyne.

Det med alkoholavgiften er meget avgjørende, både i konkurransemessige hensyn, da både mot store norske og all import. Økonomien for de små ville da også kunne bedres. Det er jo sagt at vi brygger avgifter istedenfor øl.

Det å kunne fortelle at du er til er også vesentlig. Og det å vise fram sine produkter uten sladd på en hjemmeside bør da snart alle skjønne ikke er noe trussel mot noen. Vi brygger nytelsesmiddel og ikke rusmiddel.

Et svensk ordtak sier at ”synns du inte, finns du inte”. Vi kan fort bli offer for dette.

Å selge vårt øl på søndager er ikke noe stort problem i praksis da vi har hatt lite pågang på søndager, men for andre betyr nok dette også en positiv mulighet for aktivitet og kulturformidling,

Så konklusjonen er (fortsatt) at Venstrefolk er fornuftige folk.

Kim Odland, ABC Brewing

Vi stiller oss selvfølgelig positive til forslagene selv om kanskje antallet liter kan økes til minst millionen slik at også de mer etablerte craft bryggeriene kan dra nytte av dette.

For ABC Brewing vil dette bety at vårt øl kan tilbys rimeligere for våre kunder og kanskje således få flere til å velge håndtverksøl over industripils.

Angående uttalelsene om at slike forslagene kan fremme en god alkoholkultur kan vi stille oss bak. Både lavere pris på håndtverksøl, mulighet for å informere om ølene samt dele ut smaksprøver kan være positivt for å få produktene kjent.

Kjartan Lied, Trollbryggeriet As

Jeg tror det ville vært positivt for de små bryggeriene, at en myker opp informasjonen i ulike mediatil den menige mann/ kvinne. Øl har vært tradisjon i generasjoner. Det er viktig at den oppvoksende generasjon får informasjon om dette spennende tema. Alkoholavgiften er svært høy i Norge.

En reduksjon i avgiften for de små vil gunne gi et større tilbud av øl, samtidig ville en kunne få opprettet arbeidsplasser. Ved de små bryggeriene jobber eier mye på dugnad.

Jeanette Lillås, Voss bryggeri

Dette er forslag som helt klart ville påvirket vår drift positivt.

Vi ønsker selvsagt å kunne skrive om produktene våre på egen hjemmeside og facebook (som vel heller ikke er lovlig).

Viktig er det også å kunne servere øl som smaksprøver.
Særlig hvis alkoholavgiften blir redusert kunne dette være aktuelt. (Dyrt å gi ut smaksprøver når det koster over 20 kroner literen i alk. avgift).

Å få en reduksjon i alkoholavgiften ville gjøre driften litt mer attraktiv særlig for de som produserer lite. Dette kunne ført til et større mangfold av mikrobryggerier i Norge. Man kunne fokusert mer på kvalitet enn kvantitet.

Forhåpentligvis fører det også til enda mer kreativitet og kvalitet hos bryggeriene, man kunne tillate seg et enda større fokus på spennende eksklusive råvarer.

Alle disse forslagene mener vi er med på å fremme lokal mat og drikke samt god drikkekultur. Ingen av disse tilltakene vil føre til at håndverksøl blir veldig billig eller veldig lett tilgjengelig. Det vil bare gjøre det litt lettere for håndverksbryggeriene å overleve og levere spennende produkter til et stadig voksende publikum.

Haakon Kvam, Ølve på Egge Bryggeri AS

Disse forslag vil helt sikkert ha stor betydning også for vårt bryggeri.
Grensen på hele 300.000 liter er jeg litt usikker på. En lavere grense vil etter mitt syn også bidra til å skape lokale arbeidsplasser og mangfold. En produksjon på ca. 15.000 liter i dag vil forsvare et lønna årsverk. Jeg er redd for at en såpass høy produksjon det her er snakk om vil virke konkuransevridende og vanskelig bli akseptert.
Jeg kan si meg enig i at mikrobryggeriene med sitt øl til forholdsvis høy pris bidrar til en fornuftig omgang med alkohol.
Det kunne også ha vært interessant å få muligheten til å selge flasker i forbindelse med markeder, festivaler, Bondens Marked osv.

Steinar Kvam, Inderøy Gårdsbryggeri

Halvering av alkoholavgift ville vært veldig velkommen. Informasjon på nettsider er positivt. Smaksprøver vil per i dag ikke være noen fordel for oss. Åpent på søndager er ikke noe ønske, men ingen ulempe heller.
At det vil fremme god drikkekultur er vi også enige i. Det å tillate salg av øl (og cider/vin) over 4,7% i gårdsbutikker på gårder som lager slike produkter er vi også tilhengere av.

Vis kommentar

  1. Eg skulle tru redusert alkoholavgift for små bryggeri ville vere konkurransevriande og derfor i strid med EØS-avtalen. Men alkoholavgifta er kanskje unnateken frå denne?

    Det finst forresten mellomstore norske bryggeri som informerer om det hand- og industrilaga ølet sitt på heimesidene sine, så heilt umogeleg er det tydelegvis ikkje.

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.